Υπόθεση T-686/18: Προσφυγή της 19ης Νοεμβρίου 2018 — LegalCareers κατά EUIPO (LEGALCAREERS)