Απόφαση (ΕΕ) 2016/995 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.24571 — 2009/C (πρώην C 1/09, πρώην NN 69/08) που χορηγήθηκε από την Ουγγαρία στη MOL Nyrt. [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 7324] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)