Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/528 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2020 με την οποία επιτρέπεται σε εργαστήρια της Βραζιλίας, της Κίνας, της Νότιας Κορέας, της Ταϊλάνδης και των Ηνωμένων Πολιτειών να διενεργούν ορολογικές δοκιμασίες ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων σε σκύλους, γάτες και ικτίδες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 2103] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)