ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ αριθ. 76/94/COL της 27ης Ιουνίου 1994 σχετικά με την έγκριση προγράμματος εξάλειψης της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών στην Αυστρία και σχετικά με τον καθορισμό των συμπληρωματικών εγγυήσεων όσον αφορά τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα για τα βοοειδή που προορίζονται για την Αυστρία