Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Κεφάλαιο ΙV: Νομισματικές λειτουργίες και εργασίες του ΕΣΚΤ - Άρθρο 24: Άλλες πράξεις