Predmet C-803/18: Presuda Suda (šesto vijeće) od 27. veljače 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – AAS „BALTA” protiv UAB „GRIFS AG” (Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Članak 15. točka 5. i članak 16. točka 5. – Osiguranje „velikih rizika” – Sporazum o prenošenju nadležnosti koji su sklopili ugovaratelj osiguranja i osiguravatelj – Mogućnost pozivanja na taj sporazum protiv osiguranika)