Υπόθεση C-803/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 27ης Φεβρουαρίου 2020 [αίτηση του Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Λιθουανία) — για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] AAS «BALTA» κατά UAB «GRIFS AG» («Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 – Άρθρο 15, σημείο 5, και άρθρο 16, σημείο 5 – Ασφάλιση “μεγάλων κινδύνων” – Ρήτρα παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας συναφθείσα μεταξύ του ασφαλιστή και του αντισυμβαλλομένου του – Δυνατότητα να αντιταχθεί η ρήτρα αυτή στον ασφαλισμένο»)