Дело C-803/18: Решение на Съда (шести състав) от 27 февруари 2020 г. (преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Литва) — AAS „BALTA“/UAB „GRIFS AG“ (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Член 15, параграф 5 и член 16, параграф 5 — Застраховка за „големи рискове“ — Клауза за предоставяне на компетентност, сключена между притежател на застрахователна полица и застраховател — Противопоставимост на тази клауза на застрахованото лице)