Kommissionens forordning (EU) 2020/749 af 4. juni 2020 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorat i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)