Nařízení Komise (EU) 2020/749 ze dne 4. června 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorečnany v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)