93/357/ΕΟΚ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 1993 που επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ όσον αφορά τη ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), εκτός από την ξυλεία της Thuja L., του Pinus L. και τα μείγματα με Pinus L., καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής