2016 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/46, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios oksadiksilo ir spinetoramo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas (Tekstas svarbus EEE)