Οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για τη χρηματοδότηση των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και ελέγχων των ζωικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ (85/73/ΕΟΚ)