Γραπτή ερώτηση E-4863/08 υποβολή: Alyn Smith (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Εκτίμηση επιπτώσεων του σχεδίου κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα