Υπόθεση T-262/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Φεβρουαρίου 2020 — Jakober κατά EUIPO (Σχήμα φλιτζανιού) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχήμα φλιτζανιού – Απαράδεκτο της προσφυγής ενώπιον του τμήματος προσφυγών)