Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 27, 4 Φεβρουάριος 1992