Υπόθεση T-450/19: Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2019 — Gallenzi κατά Κοινοβουλίου