Υπόθεση T-98/20: Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2020 — Biochange Group κατά EUIPO — Laubender (medical beauty research)