ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1697/92 του κ. Carlos ROBLES PIQUER προς την Επιτροπή. Δίκτυα εμπειρογνωμόνων για τον προσανατολισμό της μεταφοράς τεχνολογίας στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος