Υπόθεση T-816/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Φεβρουαρίου 2016 — Tayto Group κατά ΓΕΕΑ — MIP Metro (REAL HAND COOKED) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήματος REAL HAND COOKED — Προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα real QUALITY — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Κατάχρηση εξουσίας — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Άρθρα 64, 75, 76 και 83 του κανονισμού 207/2009]