Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2498/91 της Επιτροπής της 20ής Αυγούστου 1991 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη