Υπόθεση T-520/10: Προσφυγή της 10ης Νοεμβρίου 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia κατά Επιτροπής