2007/169/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2007 , σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε ορισμένες υπηρεσίες ταχυμεταφορών και αποστολής δεμάτων στη Δανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 840] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )