Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3398/91 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 1991 σχετικά με την πώληση μέσω διαγωνισμού αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88