Kommissionens förordning (EG) nr 2622/1999 av den 10 december 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 388/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter angående det särskilda försörjningssystemet för de franska utomeuropeiska departementen avseende spannmålsprodukter och om fastställande av en prognostiserad försörjningsbalans