Komission asetus (EY) N:o 2622/1999, annettu 10 päivänä joulukuuta 1999, Ranskan merentakaisten departementtien erityisen viljatuotteiden hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 388/92 muuttamisesta