Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης — Δημοσίευση των τελικών λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2017