/* */

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens forordning (EF) nr. 1444/96 af 24. juli 1996 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1808/95 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsprodukter, industri- og fiskerivarer og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter