Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/545 оd 31. ožujka 2015. o odobravanju stavljanja na tržište ulja dobivenog iz mikroalge Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 2082)