Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/545 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2015 , για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά ελαίου φυκών από τα μικροφύκη Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ως νέου συστατικού τροφίμων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 2082]