P8_TA(2017)0252 Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) P8_TC1-COD(2016)0186 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… och om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033