P8_TA(2017)0252 Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) P8_TC1-COD(2016)0186 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. júna 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/…, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033