P8_TA(2017)0252 Установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за 2020—2033 г. ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020—2033 (COM(2016)0400 — C8-0223/2016 — 2016/0186(COD)) P8_TC1-COD(2016)0186 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020—2033