Υπόθεση T-443/17 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2017 — António Conde & Companhia κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Αλιευτικά σκάφη — Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού — Αίτηση λήψεως προσωρινών μέτρων — Έλλειψη επείγοντος)