Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9055 — Lone Star / CaixaBank Assets) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)