Υπόθεση T-700/19: Προσφυγή της 11ης Οκτωβρίου 2019 – Al-Gaoud κατά Συμβουλίου