Απόφαση (ΕΕ) 2015/312 του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2015 , για τον διορισμό ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής από τη Γερμανία