Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1572 z dnia 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/626 w odniesieniu do wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej produktów mlecznych i owadów (Tekst mający znaczenie dla EOG)