Διορθωτικό στις ισοτιμίες του ευρώ (ΕΕ C 282 της 5ης Οκτωβρίου 1999)