Οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών