Υπόθεση T-830/19: Προσφυγή της 4ης Δεκεμβρίου 2019 – Palírna U Zeleného stromu κατά EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)