Κρατικές ενισχύσεις — Γαλλία — Κρατική ενίσχυση — Κοινοποιηθείσα κρατική ενίσχυση SA.40454 (2015/C) (πρώην 2015/N) — Γαλλία — Πρόσκληση υποβολής προσφορών για πρόσθετη ικανότητα στη Βρετάνη — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ