Υπόθεση T-702/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Νοεμβρίου 2017 — BikeWorld κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Εκπροσώπηση από δικηγόρο μη έχοντα την ιδιότητα του τρίτου — Απαράδεκτο)