Υπόθεση C-586/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 9 Νοεμβρίου 2020 η P. Krücken Organic GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 στην υπόθεση T-565/18, P. Krücken Organic GmbH κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής