Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8905 — AXA Group / Roland) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)