Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8832 — Knauf/Armstrong) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)