Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu lietā ADCADA Immobilien AG PCC pret Finanzmarktaufsicht (Lieta E-10/20) 2020/C 436/07