Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2374/98 της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 1998 για την έγκριση ορισμένων προσθέτων υλών οι οποίες χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)