Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1737/2003 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2003, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού