Ψήφισμα (ΕΕ) 2020/1930 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 2020, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για το οικονομικό έτος 2018